Pilihan terbaik binari tapak ukara


Wilujeng rawuh, wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan lan sanes - sanesipun punika kirang trep manawi kawawas saking raos jawi. Syukur-syukur bab iki bisa kita dadekake sawijining usulan marang pihak-pihak kang kawogang. Pranyata basa Jawi mila pancen angel, kula raos meri, bilih nalika pun adani lomba basa Pilihan terbaik binari tapak ukara ing kitha Yogya kapengker, ingkang unggul pranyata sanes siswa asli suku Jawi, nanging malah siswa WNI keturunan. Enjing, Rawuh, tindhak lss, upaminipun:.

Rak, yo padha slamet ta, le? Nanging tetep wae, sawatara kuwi kita kudu tetep nganggo pathokan ejaan kang resmi ing artikel-artikel kang kapacak ing kene. Dadi isin ning yo isih slamet ora konangan wonge.

Mula ora jeneng aneh yen wong Jepang bisa maca layange wong Cina nanging yen pilihan terbaik binari tapak ukara ora bisa omongan amarga simbol gambar sing maknane padha, pocapane beda. Dados ingkang dipun aosi punika tiyangipun, sanes dhatengipun, sanes wekdalipun. Sing luwih baku mbokmenawa nglestarekake basane, bab tulisan Jawa senajan uga perlu dilestarekake nanging dirembug ing forum khusus. Ewa semanten dados aneh manawi tembung punika dipun dadosaken basa ngoko, kadosta: Senajan sadaya pilihan terbaik binari tapak ukara pikajengipun netepi tatakramanipun tiyang gineman, kanthi sapa aruh nelaaken raos kurmat sarta pangaji aji namung pangraos kula tembung kasebat namung negesi tembung sanes, upaminipun:

Mangayubagya anggenipun tanggap warsa. Slamet esuk, slamet teka lss. Iki mung asal usul mbokmanawa bisa dipikir bebarengan. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat berlibur lss. Bokmanawi karaos radi ngguroni, nyuwun pangaksama jer niyatipun boten makaten.

Nyuwun pangapunten yen kula badhe ngaturaken dhiskusi mawi Basa Jawi Ngoko, amargi kula nate maos seratan ing Wikipedia Basa Jawa saking sadherek pilihan terbaik binari tapak ukara Suriname ingkang mratelakaken kepengin mangertos basanipun leluhur ing Tanah Jawi, sagedipun Basa Jawi Ngoko. Wekdal punika, kula nembe nyobi damel blog, ingkang kula isi mawi basa Jawi. Aku nambahi ing kaca Pitulung: Kadospundi menawi irah-irahanipun mboten sisah ngagem tembung "panjenengan", lajeng dipun ewahi dados: Sugeng dalu, sugeng lenggah lan sugeng pepanggihan lss.

Aku nambahi ing kaca Pitulung: Ana sing arupa aksara-aksara yen digandeng bisa diunekake dadi swara supaya dirungu karo sing maca tulisan mau. Sakintenipun awrat anggenipun badhe pados tembung jawinipun, manawi badhe nelaaken raos ndherek bingah awit kabegjanipun asanes, prayogi cekap migunaaken tembung wilujeng, upaminipun: